תנאי שימוש באתר מי הכי

  ברוכים הבאים לאתר MiHachi.co.il (להלן: "מי הכי"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש במידע מכל סוג שקיים באתר או מידע שניתן להשיגו באמצעות האתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר.

  כללי

 • 1. תנאי השימוש במי הכי מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר מי הכי (להלן: "מפעיל האתר"), לבין כל אדם שיעשה שימוש במי הכי. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי במי הכי ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים במי הכי או מידע שהשיגו באמצעות במי הכי (להלן: "משתמש"), ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש במי הכי. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 • 2. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

 • 3. במי הכי מופעלים, בין השאר, מנוע חיפוש להשוואת מחירים וקישורים לספקי תיירות שמציעים מוצרים ו/ואו שירותים. מפעיל האתר איננו מתחייב כי במסגרת מנוע החיפוש להשוואת המחירים ישולבו ו/או יוצגו מחיריהם של כל ספקי שירותי התיירות הפועלים ברשת או בשוק בכל עת.

 • 4. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולת רכישה, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע והתנאים שמציג או מפיץ ספק התיירות ו/או הסיטונאי ו/או הסוכן ו/או נציג מורשה של הספק ו/או הסיטונאי ו/או הסוכן (להלן: "המוכר") באתר או בכל מסמך ומידע המלווה את ההזמנה.
  שים לב, המחירים המוצגים באתר רלוונטיים לביצוע הזמנה באמצעות אתר מי הכי בלבד, ואינם מחייבים את הסוכן בפניה ישירה אליו.

 • 5. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

 • 6. האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

 • 7. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 • הגבלת אחריות מפעיל האתר


 • 8. מי הכי הינה מערכת אובייקטיבית ודינאמית המחוברת ומעודכנת מול מערכות חיצוניות, אינה מחזיקה מלאי של מוצרי תיירות, ותומכת בעסקת מכר מרחוק מול המוכר.

 • 9. מפעיל האתר מציג מידע בנוגע למוכרים ולמוצרים. המכירה הסופית וכן האחריות על העסקה הינן של המוכר, כמו גם המוצרים המסופקים במסגרת האתר והאחריות הניתנת להם, אלא אם נאמר אחרת במפורש.

 • 10. מי הכי איננו אתר מכירות, אלא אתר להשוואת מחירים, ומפעיל האתר לא ייחשב כמוכר.

 • 11. המידע שמתקבל במי הכי, ממאגרי מידע חיצוניים, מוצג למשתמש כמות שמתקבל (AS IS).
  מאגרי המידע החיצוניים אינם באחריות ו/או בשליטת מפעיל האתר. לפיכך, מפעיל האתר לא יהיה אחראי בשום צורה כלפי הגולש, לגבי נכונות ומהימנות המידע שמוצג באתר, לרבות פרטים אודות העסקה, המוכר, מהות המוצרים, שמות החברות, מחירים ומצגים, וכן כל נתון אחר שמקורו במידע שמוצג או מופץ ומגיע למי הכי באמצעות אחד מערוצי המידע או ההפצה של הספק. בכל מקרה של פניה מוצדקת של הלקוח בדבר נתונים חסרים או שגויים, מי הכי תפעל לדווח את תוכן הפניה לספק המידע המתאים.

 • 12. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה שתוליד קשר בין המשתמש לבין המוכר, אף אם המשתמש למד אודות העסקה ו/או המוכר במי הכי, ו/או פנה לאתר המוכר באמצעות קישור ממי הכי.

 • 13. מפעיל האתר לא יהא אחראי לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע המוכר, לרבות תנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע המוכר, כמו גם המוצרים המוצעים במסגרת האתר והאחריות הניתנת להם. טיב העסקה והעמידה בתנאי העסקה מול הלקוח הן באחריות המוכר בלבד. בכל מקרה של פניה מוצדקת של הלקוח בדבר נתונים חסרים או שגויים, מי הכי תפעל לדווח את תוכן הפניה לספק המידע המתאים.

 • 14. המידע במי הכי מוצג בתום לב לתועלת המשתמש ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר או למוכר ו/או לשירותים המוצעים על ידי המוכר.

 • 15. מפעיל האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע במי הכי. בכל מקרה של פניה מוצדקת של הלקוח בדבר נתונים חסרים או שגויים, מי הכי תפעל לדווח את תוכן הפניה לספק המידע המתאים.

 • 16. המידע שמוצג במי הכי איננו מהווה תחליף להיוועצות עם המוכר ו/או אנשי מקצוע.

 • 17. מנוע החיפוש של מי הכי מאפשר למשתמש למצוא מידע אודות ספקים או מוצרים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן: "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של מפעיל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר; לפיכך, לא יהא מפעיל האתר אחראי לחשיפת המשתמש למידע הפוגע.

 • 18. במי הכי קיימת מערכת תכנים וכלי עזר לתועלת המשתמש (להלן: "כלי עזר"), אשר השימוש בהם הינו, אישי, סובייקטיבי ונתון לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. מפעיל האתר איננו מעורב בנתונים או בתכנים או בכל מידע אחר שמתקבל באמצעות כלי העזר. מפעיל האתר לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בכלי העזר ובתכנים המוצגים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר, למחוק, למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי והולם בכלי העזר שבאתר. תנאי שימוש נוספים שיוצגו במי הכי הינם חלק בלתי נפרד מהאמור בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

 • 19. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו במי הכי יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לדף פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל במי הכי או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

 • 20. הואיל ומפעיל האתר איננו מייצר מידע, למעט מידע עצמאי, אלא מציג ומשווה מידע שמוצג ומופץ על ידי מוכרים; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. מפעיל האתר יסיר מידע במי הכי, שמהווה הפרה בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר דבר ההפרה או הגבלה חוקית מפורשת אחרת.

 • 21. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה טכנית או ליקוי או כשל (להלן: "הפרעה") בפעולת מי הכי. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה כל מאמץ על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
 • שימוש באתר

 • 22. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים במי הכי. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש במי הכי, בכל מקרה שהשימוש במי הכי ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

 • 23. מפעיל האתר אוסר על שימוש בשירותים הקיימים במי הכי לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

 • 24. משתמש שהינו מוכר, אשר יירשם במי הכי ו/או יפנה למפעיל האתר באמצעות מי הכי להכללת מוצריו/ הצעותיו במאגר המידע של מי הכי, ייחשב כמי שמצהיר כי הוא מודע ומסכים, ללא כל סייג, לכל דרכי ומאפייני התקשורת והקישור ברשת התקשורת בינו לבין מפעיל האתר.

 • 25. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת:

  • כי לא ידוע לו על הגשת תביעה או על איום בהגשת תביעה כנגדו או נגד כל צד שלישי בקשר לרכיבים, התחייבויות ו/או ההתקשרות ו/או כל עילה אחרת הנובעת ו/או עלולה לנבוע משימושיו בשירות ו/או באתר.
  • כי לא יעשה שימוש בשירות ו/או באתר שלא כדין והנורמות המקובלות בישראל ומחוצה לה ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.
  • כי אינו מפר ולא יפר זכויות צד שלישי כלשהן באמצעות השירות ו/או האתר. הוראת סעיף זה אינה פוגעת ו/או גורעת מהוראות השיפוי ו/או הפיצוי להם זכאי הספק על-פי תקנון זה ומכוח כל דין.

 • 26. המשתמש מסכים שלא:

  • להעביר דרך ו/או באמצעות השירות מידע לא חוקי, מאיים, וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא.
  • להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם.
  • להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני.
  • להעביר חומר המכיל "וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים" וכל חומר אחר שהינו מזיק.
  • להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל.
  • לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות, המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות , מדיניות או תהליכים שלמערכות ו/או רשתות אחרות.
  • להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
  • להפריע לשימושו ו/או הנאתו של כל משתמש אחר בשירות ו/או לשימושו ו/או הנאתה של כל ישות אחרת בשירות. הנך מודע/ת לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית ו/או אזרחית.החברה רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.
 • הגבלת אחריות

 • 27. באתר וברשת השותפים של מי הכי מצויים תכנים וקישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לחברה (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

 • 28. בעת הכללת כל קישור באתר, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו תקין ומתאים, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, לאור האופי הדינמי של האינטרנט, יתכן מאוד כי במהלך הזמן יחולו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

 • 29. החברה ו/או ספקיה אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירות, חשיפה לשירות, מאי יכולת להשתמש בשירות, מביצוע עסקה, ממערכת יחסים שנוצרה עקב שימוש בשירות, או כתוצאה משינוי המידע, או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירות, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד רווחים, הפסד במידע, ושאר נכסים בלתי מוחשים, וזאת גם אם מי הכי קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.
 • פרסומות

 • 30. פרסום במי הכי אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 • 31. מפעיל האתר לא יהיה אחראי על התוכן ו/או המידע המסחרי שיפורסם במי הכי או ברשת השותפים שלה. ברם, מפעיל האתר יסיר או ימנע פרסום מטעה הנוגד את האמור בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר במפורש כי הפרסומת או המידע המפורסם באתר מי הכי נוגדים את האמור בדין.

 • 32. כל האמור בתקנון האתר ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול על פרסומות במי הכי, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
 • קניין רוחני

 • 33. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותוכנה כהגדרתם בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדם אחר.

 • 34. אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש.

 • 35. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש במי הכי כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

 • 36. פרסומת המוצגת במי הכי הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
 • ברירת דין וסמכות שיפוט

 • 37. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש במי הכי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בערי המחוז בישראל, ועל השימוש במי הכי יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 • בברכה,

 • צוות מי הכי